Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (dále jen „zásady“)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), je IČO: 05771056, se sídlem Jablunkov 838, Jablunkov, 739 91 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 • adresa: Jablunkov 838, 739 91, Jablunkov
 • e-mail: info@kreslimo.cz
 • telefon: + 420 797 996 903
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, ať už na základě Vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s Vaší objednávkou.
 2.  Správce zpracovává Vaše osobní údaje v těchto případech:
 • při v objednávce zboží,
 • při registraci k zákaznickému účtu,
 • v případě hodnocení webu správce www.kreslimo.cz.

 

 1. Správce při objednávce zboží zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
 • fotografii či fotografie – při zadávání objednávky „portrétu podle Vaší fotografie“ nebo „portrétu ve stylu Žluté rodinky“(pokud poskytnete správci fotografie, na kterých nejste Vy sami, jste povinni k tomu získat příslušná oprávnění; poskytnutím zároveň prohlašujete, že příslušná oprávnění máte),
 • identifikační údaje – jméno a příjmení,
 • adresní údaje – název ulice a číslo domu (číslo popisné), město, PSČ, země,
 • dodací údaje (v případě, že se adresní údaje liší od dodacích údajů) - název ulice a číslo domu (číslo popisné), město, PSČ, země,
 • kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mail,
 • IČO – pokud nakupujete v pozici podnikatele,
 • DIČ – pokud nakupujete v pozici podnikatele,
 • název společnosti – pokud nakupujete v pozici podnikatele – právnické osoby.

Pokud správci tyto osobní údaje neposkytnete, správce nebude oprávněn vyřídit Vaši objednávku a dodat Vám objednané zboží. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy (bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo jí ze strany správce plnit).

 1. Správce dále při objednávce zboží zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
 • obsah poznámky pro prodávajícího – pokud ji uvedete v objednávce,
 • informace o nákupech a službách.
 1. Při registraci k zákaznickému účtu správce zpracovává Váš e-mail a heslo.
 2. V případě hodnocení webu správce www.kreslimo.cz zpracovává Vaše jméno, e-mail a Vaše hodnocení.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonné důvody zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím článku jsou následující:
 • zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (koupě a doručení zboží),
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce na provádění přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
 • udělili jste souhlas se zpracováním pro účely provádění přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).
 1. Účel zpracování osobních údajů:
 • osobní údaje popsané v čl. II. odst. 3. těchto zásad správce potřebuje pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; tyto osobní údaje správce potřebuje také pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího ze smlouvy:
 • fotografie – správce tento údaj potřebuje k vytvoření portrétu podle Vašeho přání;
 • identifikační údaje – správce tyto údaje potřebuje k Vaší identifikaci, aby Vám mohl umožnit učinit objednávku a nákup zboží;
 • adresní údaje a dodací údaje – správce tyto údaje potřebuje pro odeslání objednaného zboží na správnou adresu, nebo pro případ, že by potřeboval Vás písemně kontaktovat;
 • kontaktní údaje – správce tyto údaje potřebuje k tomu, aby Vás mohl informovat o doručení objednaného zboží, případně v jiných nutných záležitostech (selhání online platby, změny ohledně objednaného zboží apod.);
 • IČO a DIČ: správce tyto údaje potřebuje k Vaší identifikaci jako podnikatele a k vystavení daňového dokladu o koupi zboží;
 • osobní údaje popsané v čl. II. odst. 4. těchto zásad správce potřebuje pro následující účely:
 • obsah poznámky pro prodávajícího správce potřebuje k tomu, aby věděl, jaké máte specifické požadavky k objednávce;
 • informace o nákupech a službách správce potřebuje k tomu, aby věděl, k čemu jste se vzájemně zavázali;
 • osobní údaje popsané v čl. II. odst. 5. těchto zásad správce potřebuje k tomu, abyste si mohli vytvořit a následně se přihlásit ke svému zákaznickému účtu;
 • osobní údaje popsané v čl. II. odst. 6. těchto zásad správce využívá k tomu, aby věděl, jak jste byli s nákupem zboží správce spokojení a mohl Vás v souvislosti s Vaším hodnocením kontaktovat;
 • osobní údaje popsané v čl. II, k jejichž zpracování jste správci udělili souhlas (především e-mail a informace o nákupech a službách), správce dále zpracovává za účelem zasílání přímých marketingových sdělení. Pokud jste správci udělili souhlas, je oprávněn si uchovávat Váš e-mail také pro další účely (například pro sdělování informací o akcích a službách, které nesouvisí se zbožím, které Vám správce poskytl). Správce může oprávněn využít Vaši fotografii a vytvořený portrét pro propagaci svého webu na sociálních sítích, pokud jste mu k tomu udělili souhlas. Správce dále pro usnadnění a zpříjemnění užívání internetových stránek zpracovává i cookies.V každém mailu máte možnost odběr přímých marketingových sdělení zrušit. Zasílání přímých marketingových sdělení můžete dopředu odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@kreslmo.cz
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejdéle 5 let.

Správce osobní údaje uchovává po výše uvedenou dobu z důvodu, aby byl schopen reagovat v případě jakéhokoliv sporu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí.
 2. Pokud správce zpracovává nějaké údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@kreslimo.cz. Zasílání obchodní sdělení můžete kdykoli jednoduše odmítnout v každém jednotlivém e-mailu.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových služeb (Facebook). 
 2. Správce osobní údaje nepředává jiným osobám a ani s databázemi neobchoduje.

 

 1. Správce na webu používá chatovací okno od služby Smartsupp – poskytovatel služby je zpracovatelem Vašich osobních údajů; pokud správci prostřednictvím chatovacího okénka napíšete, správce zpracovává obsah zprávy, abych Vám mohl odpovědět na Váš dotaz a aby věděl, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo. Pokud v rámci komunikace přes chatovací okno zadáte e-mail, udělíte tím zároveň správci souhlas se zpracováním Vašeho e-mailu za účelem zasílání přímých marketingových sdělení.

 VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům – můžete se správce zeptat, jaké osobní údaje eviduje, jak je v průběhu zpracovával a jak je bude zpracovávat v budoucnu,
 • právo na opravu osobních údajů – pokud jsou Vaše osobní údaje uvedeny nesprávně,
 • právo na omezení zpracování – správce může Vaše osobní údaje uchovávat, ale nesmí s nimi nakládat,
 • pokud popřete přesnost údajů a správce potřebuje Vaše sdělení ověřit,
 • pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, aby je správce vymazal – místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování,
 • pokud již správce Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požádáte ho o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků,
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než správce ověří, zda budou osobní údaje dál zpracovávány v jeho důležitém zájmu nebo je už nebude zpracovávat,
 • právo na výmaz osobních údajů – jde o tzv. právo být zapomenut – správce musí na Vaši žádost vymazat všechny Vaše osobní údaje, které eviduje; správce není oprávněn vymazat údaje, které musí uchovávat podle právních předpisů (například podle zákona o účetnictví),
 • právo vznést námitku proti zpracování – pokud se domníváte, že správce zpracovával Vaše osobní údaje nad rámec jeho oprávněných zájmů,
 • právo na přenositelnost údajů – správce Vám na požádání poskytne Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě s Vámi uzavřených smluv a souhlasu,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním,
 • právo předem odmítnout zasílání obchodních sdělení.

Práva podle tohoto odstavce můžete uplatnit písemně na adrese Údolní 376/56, 602 00, Brno-Střed, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu správce info@kreslimo.cz.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, tj. kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.11.2022.