Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Internetový obchod www.kreslimo.cz provozuje prodávající:

 • IČO: 05771056
 • se sídlem: Jablunkov 838, 739 91, Jablunkov
 • email: info@kreslimo.cz
 • telefon: +420 797 996 903
 • web: www.kreslimo.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kreslimo.cz (dále jen „internetový obchod“). Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokudkupující uvede v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele (dále jen „podnikatel“) (dále společně jen „kupující“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Jednotlivé ceny za zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Vystavení zboží v internetovém obchodě, v katalogu nebo v reklamě proto není nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a dále:
 • při zadávání objednávky „portrétu podle Vaší fotografie“ kupující vybere počet kreslených osob a druh kresby (od hrudníku, od pasu, celá postava) K objednávce dále vloží přílohu – fotografii či fotografie,
 • při zadávání objednávky „portrétu ve stylu Žluté rodinky“ kupující vybere počet kreslených osob/mazlíčků a velikost obrazu; případně může zvolit další úpravy obrazu, pokud to prodávající u daného zboží nabízí. K objednávce dále vloží přílohu – fotografii či fotografie,
 • při zadávání objednávky „digitálně upraveného fotoobrazu“ kupující vybere velikost plátna a počet osob na portrétu. K objednávce dále vloží přílohu – fotografii či fotografie.

Kupující bere na vědomí tyto požadavky prodávajícího k objednávce „portrétu podle Vaší fotografie“, „portrétu ve stylu Žluté rodinky“ a „digitálně upraveného fotoobrazu“ (dále společně jen „portrét“):

 • kvalita a vzhled fotografie musí odpovídat účelu použití (např. oříznuté části těla, výraz v obličeji apod.) – prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobené nevhodnou podobou nebo vzhledem fotografie,
 • kupující může vložit poznámku k produktu, kde stručně popíše požadavky ke zboží – zejména pokud požaduje úpravu (např. změna barvy očí, vlasů, doplnit/odebrat vrásky, zmenšit/zvětšit části těla apod.);
 • prodávající při vytváření objednávky výhradně používá styl digital art, tj. digitální ilustraci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Kupující vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku internetového obchodu. Kupující následně zvolí způsob platby (způsob úhrady kupní ceny zboží) a doručení.

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal v objednávce nebo kterou uvedl v zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, tzn. kupní smlouva je uzavřena okamžikem,kdy prodávající kupujícímu doručí potvrzení o přijetí objednávky. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud mu není doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. 
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí nabídky prodávajícího, doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky nebo potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 6. Kupující zcela odpovídá za obsah objednávky a za obsah obrazových souborů – fotografií. Kupující prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv fotografií v objednávce a je zcela odpovědný za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu. Kupující rovněž prohlašuje, že disponuje dostatečnými právy k zaslání všech objektů nacházejících se na fotografii (ochranné známky, osoby apod.). Prodávající je oprávněn si vyžádat dodatečné zaslání podkladů prokazujících oprávnění zobrazovat objekty na fotografiích a v případě, že je kupující nezašle, je oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Prodávající podle objednávky vytvoří návrh portrétu, který zašle ke schválení kupujícímu na jeho email. Kupující může za uhrazenou kupní cenu navrhnout dvě libovolné úpravy portrétu – kupující přesně specifikuje požadované úpravy. V případě že kupující bude žádat více úprav portrétu, ale nezakoupil si při objednávce portrétu službu „možnost více úprav, je povinen nad rámec uhrazené kupní ceny uhradit prodávajícímu dále cenu za vícepráce. Vícepráce bude prodávající realizovat na základě předchozí domluvy s kupujícím o předmětu plnění, jeho ceně a termínu dodání. Prodávající vytiskne portrét na plátno až poté, co kupující písemně schválí návrh portrétu.

 

 IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží prodávající považuje za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 V. Platební podmínky a dodání zboží

1.a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301161253/2010, vedený u Fio banka a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ShoptetPay,

1.b. Prodávající zahájí výrobu zboží podle přání kupujícího až poté, kdy budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně včetně nákladů spojených s balením a dodáním připsány na účet prodávajícího. Nebude-li cena za objednané zboží kupujícím uhrazena do 15 dní ode dne uzavření kupní smlouvy, prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; kupní smlouva se v tomto případě bez dalšího ruší.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány nebo platební kartou postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Prodávající zboží dodá kupujícímu na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující si dále může zboží osobně vyzvednout na adrese Údolní 376/56, 602 00 Brno-Střed.
 6. Volbu způsobu dodání kupující provádí během objednávání zboží.
 7. Kupující bere na vědomí, že předpokládaná doba výroby portrétu činí 10 pracovních dní ode dne úhrady kupní ceny. Pokud si kupující při objednávce portrétu zakoupí službu „expresní vyhotovení“, prodávající portrét vyrobí do 5 pracovních dní ode dne úhrady kupní ceny. Kupující dále bere na vědomí, že předpokládaná doba dodání zboží činí 5 pracovních dní ode dne výroby portrétu v případě koupě portrétu. Předpokládané termíny výroby a dodání uvedené v tomto odstavci nejsou závazné, vyjma termínu výroby při zakoupení služby „expresní vyhotovení“.
 8. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad odešle na emailovou adresu kupujícího.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 Občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu(tím však nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady upraveného zboží). Při tvorbě obrazů na přání tedy nelze využít práva na bezdůvodné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
 2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

6 Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Doporučuje se, aby kupující vrátil zboží prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy
 • do doby převzetí zboží kupujícím,
 • v případě zjevné chyby v ceně zboží do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím prodávajícím,
 • pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 15 dnů,
 • pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží déle než 10 dnů,
 • z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.  V případě, že prodávající odstoupí od smlouvy z důvodu na straně kupujícího (tj. prodlení s úhradou kupní ceny, s převzetím zboží), je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s plněním podle kupní smlouvy (zejména náklady vzniklé v důsledku zmaření dodání zboží – doprava, balné apod.). Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

VII. Práva z vadného plnění

Spotřebitel:

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Předchozí věta se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Společné podmínky pro práva z vadného plnění:

 1. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pokud kupující neoznámí vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo na právo z vadného plnění. Pokud se jedná o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.
 2. U vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží nebo dodání chybějícího zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Při uplatnění reklamace – oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, kupující prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě či oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy podle odst. 8 tohoto článku. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 4. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • kupující použil zboží ještě před objevením vady,
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • kupující zboží ještě před objevením vady prodal, spotřeboval, anebo ho pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující zašle zásilku na adresu Údolní 376/56, 602 00 Brno-Střed, adresát Kreslimo. Přeprava hradí kupující (kupující odešle zásilku bez dobírky). Kupujícímu se doporučuje, aby při uplatnění práva z vady prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození a s dokladem o koupi, popisem závady, případně označeným místem závady. Kupující dále prodávajícímu sdělí kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, emailovou adresu a telefonní číslo) a způsob vyřízení reklamace.
 2. Prodávající je povinen ihned po přijetí reklamovaného zboží zaslat kupujícímu na jeho emailovou adresu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.Pokud kupující uplatní reklamaci osobně u kupujícího, prodávající vydá kupujícímu potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace emailem na emailovou adresu kupujícího. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu po marném uplynutí lhůty účtováno skladné ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 5. Prodávající, případně jiná osoba určená k provedení úpravy, je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 9. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 10. Ustanovení uvedené v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci, tj. oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího - zejména odstoupení od kupní smlouvy, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu a doručovací adresu, tj. sídlo, uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu nebo doručovací adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 3. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 • v ostatních případech podle právních předpisů.

 IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující v souvislosti s koupí zboží prodávajícímu uvede, jsou důvěrné a prodávající s nimi tak zachází. Pokud kupující prodávajícímu neposkytne písemné svolení, prodávající nebude údaje o kupujícím zpracovávat jiným způsobem než za účelem plnění z kupní smlouvy.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 X. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email adr@coi.cz. Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 2 let a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.11.2022